การพัฒนาโจทย์วิจัย การบริการวิชาการ และงานพัฒนาเชิงพื้นที่

การพัฒนาโจทย์วิจัย การบริการวิชาการ และงานพัฒนาเชิงพื้นที่
ในระหว่างวันที่ 30-31 สิงหาคมคม 2562  ณ ห้องประชุมอาคาร 20 ชั้น 3 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร