โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี

โครงการเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศึกษาของนักศึกษา สาขาวิชาการบัญชี
ในวันที่ 3 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 834 อาคาร 8 มหาวิทยาลัยราชภักสกลนคร