ทำบุญคณะวิทยาการจัดการ 2562

ทำบุญคณะวิทยาการจัดการ 2562
ในวันที่ 20 สิงหาคม 2562 โถงอาคาร 13 มหาวิทยาลับราชภัฏสกลนคร