การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

การแข่งขันตอบปัญหาทางวิชาการ ด้านบริหารธุรกิจ ครั้งที่ 3 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ในวันศุกร์ที่ 9 สิงหาคม 2562 เวลา 08.30 -16.30 น. ณ ห้อง 13209 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
รูปเพิ่มเติมสามารถดาว์นโหลดได้ที่ https://drive.google.com/open?id=18tqeYAUomQ2NPhOUN3Nc4dUkKqjjkzXd