ขอเชิญแข่งขันตอบปัญหาทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 3

ขอเชิญแข่งขันตอบปัญหาทักษะทางวิชาการ ครั้งที่ 3
ในวันที่ 9 สิงหาคม 2562 ณ 13209 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร