การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต

เผยเเพร่เมื่อ 205 เข้าชม

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรนิเทศศาสตรบัณฑิต
ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2562 ณ ห้อง 834 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร