การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ในวันที่ 5 กรกฏาคม 2562 ณ ห้อง 843 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร