ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต

ตรวจประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต
ในวันที่ 12 กรกฏาคม 2562 ณ ห้อง 843 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร