การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ คณะวิทยาการจัดการ

การตรวจประกันคุณภาพการศึกษา ระดับคณะ คณะวิทยาการจัดการ
ในวันพฤหัสบดีที่ 22 สิงหาคม 2562 ณ ห้อง 844 อาคาร 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร