ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562

ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1/2562
ในวันที่ 3 กรกฏาคม 2562 ณ ห้อง 843 คณะวิทยาการจัดการ