๓ มิถุนายน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

๓ มิถุนายน เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา