โครงการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนคุณภาพบุคลากรด้านโลจิสติกส์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1

โครงการพัฒนาปัจจัยสนับสนุนคุณภาพบุคลากรด้านโลจิสติกส์ กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ 1
กิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการสำหรับผู้ควบคุมสินค้าคงคลัง ระดับ1
ในวันที่ 16 มีนาคม 2562 เวลา 08.00 – 17.00 น.
ณ ห้อง 19212 อาคาร 19 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ภายใต้โครงการความร่วมมือระหว่าง กรมพํฒนาฝีมือแรงงาน
มหาวิทยาลัยราชภัฏ และสมาคมไทยโลจิสติกส์และการผลิต