โครงการอบรมเชิงปฏฺบัติการ การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการบัญชี

โครงการอบรมเชิงปฏฺบัติการ การใช้โปรแกรมประยุกต์เพื่อการบัญชี
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2562 ณ ห้องปฏิบัติการ 1113-1114
อาคาร11มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร