รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเขียนแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภัฏเทพสตรี 

ผศ.เมธาวี ยีมิน นำทีมนักศึกษาเข้าแข่งขันแผนธุกิจ การประกวดเขียนแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏภัฏเทพสตรี
โดยได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 การประกวดเขียนแผนธุรกิจระดับอุดมศึกษา ครั้งที่ 5