โครงการเพิ่มทักษะประกันคุณภาพด้วยเครื่องมือ PDCA

โครงการเพิ่มทักษะประกันคุณภาพด้วยเครื่องมือ PDCA
ในวันพฤหัสบดี 17 มกราคม 2562 ณ ห้องสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร