ประชุมคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2-2561

ประชุมคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 2-2561
ในวันพุธ 16 มกราคม 2562 ณ ห้อง 844
อาคาร 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร