โครงการเพิ่มทักษะประกันคุณภาพด้วยเครื่องมือ PDCA คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

โครงการเพิ่มทักษะประกันคุณภาพด้วยเครื่องมือ PDCA
ในวันพฤหัสบดีที่ 17 มกราคม พ.ศ. 2562 ณ ห้องสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 ชั้น 3