หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ คณะวิทยาการจัดการ
เปิดรับนักศึกษาใหม่ ประจำปีการศึกษา 2562 สนใจสมัครได้ที่ https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfJxk1DgeEVtDb7QLBeonrhuXQ58oJo9NYpnIgIJ0GgMtUM9g/viewform หรือติดต่อ หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ SNRU