โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคและประยุกต์ใช้งาน Ms Excel สำหรับงานสำนักงาน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ เทคนิคและประยุกต์ใช้งาน Ms Excel สำหรับงานสำนักงาน
ระหว่างวันที่ 8-9 ตุลาคม 2561 ณ ห้องปฏิบัติการ 1113-1114 อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร