สภามหาวิทยาราชภัฏสกลนคร ตรวจเยี่ยมคณะวิทยาการจัดการ

สภามหาวิทยาราชภัฏสกลนคร ตรวจเยี่ยมคณะวิทยาการจัดการ
ในวันที่ 28 กันยายน 2561
ณ ห้อง 844 อาคารกาญจนาภิเษก คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร