โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด

โครงการอบรมเยาวชนร่วมใจต้านภัยยาเสพติด
ในวันที่ 28 กันยายน 2561
ณ ห้อง 13209 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร