พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ความร่วมมือการบูรณาการ 15 องค์กรภาคีความร่วมมือ

พิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือ (MOU) ความร่วมมือการบูรณาการ 15 องค์กรภาคีความร่วมมือ
ส่งเรสิใพื้นที่รูปธรรมสู่แผนการท่องเที่ยวโดยชุมชน จังหวีัดสกลนคร 19 ตำบลรูปแบบนำร่อง 25 ตำบลแผนขยายการพัฒนา ณ ห้องสุรอุทก อาคาร 1 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร