การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาการจัดการ

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับคณะ คณะวิทยาการจัดการ
ในวันพฤหัสบดีที่ 23 สิงหาคม 2561 ณ ห้อง 844 อาคาร 4 คณะวิทยาการจัดการ