ประชุมคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1-2561

ประชุมคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 1-2561