๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วันคล้ายวันพระราชสมภพ

๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๑ วันคล้ายวันพระราชสมภพ