โครงการบริการวิชาการ แลละบูรณาการวิจัย (SME) “กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการเฉพาะด้าน”

โครงการบริการวิชาการ แลละบูรณาการวิจัย (SME) “กิจกรรมอบรมผู้ประกอบการเฉพาะด้าน”
ในวันพฤหัสบดีที่ 14 มิถุนายน 2561 เวลา 08.30 น. – 16.30 น.
ณ  ศาลาประชาคมบ้านหนองดินดำ  ต.นาหัวบ่อ อ.พรรณานิคม จ.สกลนคร