โครงการเตรียมความพร้อม พัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21

โครงการเตรียมความพร้อม พัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ กิจกรรมเตรียมความพร้อมสำหรับชั้นปีที่ 1
ในวันอังคารที่ 3 เมษายน 2561 เวลา 08.00 – 16.00 น. ณ ห้อง 844 อาคารกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร