การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการ การพัฒนาโจทย์ เพื่อให้ได้รับการตีพีิมพ์เพื่อในวารสาร TCI 1 และวารสารฐาน Scopus and ISI

การอบรมเชิงปฏิบัติการ การเขียนบทความวิชาการ การพัฒนาโจทย์ เพื่อให้ได้รับการตีพีิมพ์เพื่อในวารสาร TCI 1 และวารสารฐาน Scopus and ISI
ในวันที่ 28 มีนาคม 2561 เวลา 08.00 -16.30 น. ณ ห้อง 844 อาคารกาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร