ขอเชิญเข้าร่วม การเสนวนา เรื่อง การพัฒนาท้องถิ่นด้วยวิจัยและนวัตกรรม : ทิศทางการพัฒนางานวิจัย ของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

ขอเชิญเข้าร่วม การเสนวนา เรื่อง การพัฒนาท้องถิ่นด้วยวิจัยและนวัตกรรม : ทิศทางการพัฒนางานของมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อ     – เพื่อให้นักวิจัยทราบจุดเน้นนโยบายและยุทธศาสตร์งานวิจัยของมหาวิทยาลัย
– เพื่อพัฒนางานวิจัยแบบบูรณาการข้ามศาสตร์และการนำผลงานไปใช้ประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรม

  1. กำหนดการ 
  2. ปฏิทินการพัฒนานักวิจัย และผู้ทรงคุณวุฒิ