โครงการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรบริหารธุรกิจ

โครงการพัฒนานักศึกษาในศตวรรษที่ 21 หลักสูตรบริหารธุรกิจ
กิจกรรม อบรมทักษะชีวิตตามวิถีธรรมในศตวรรษที่ 21
วันอังคารที่ 27 มีนาคม 2561 เวลา 08.30 น. ห้องสร้อยสุวรรณา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกนคร
บรรยายโดย พระอาจารย์ฉัฐกรณ์ (ฉายามหาปุญโญ)