โครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2560

เรียนเชิญอาจารย์ที่ปรึกษาชั้นปีที่ 4 ทุกสาขาวิชา และนักศึกษาที่จะสำเร็จการศึกษาปีการศึกษา 2560
เข้าร่วมโครงการปัจฉิมนิเทศนักศึกษา 2560 ในวันเสาร์ที่  31 มีนาคม 2561
เวลา  08.00 น. – 16.30 น. ณ หอประชุมมหาวชิราลงกรณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร