กิจกรรม Big cleaning Day

คณาจารย์และบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
และ นศ ทุกสาขาร่วม Big cleaning Day ในวันที่อังคาร 6  มีนาคม 2561 เวลา 09:00 น. เป็นต้นไป