โครงการฝึกอบรมระยะสั้น (Short Course Training Project) เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์ผ่าน Social Media

โครงการฝึกอบรมระยะสั้น (Short Course Training Project)
เทคนิคการทำการตลาดออนไลน์ผ่าน Social Media
ในวันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 เวลา 08.00 น. -16.30 น.
ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร