โครงการบริการวิชาการ และบูรณาการการวิจัย (SME)

เมื่อวันอังคารที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2561 คณะวิทยาการจัดการ
ได้จัดโครงการบริการวิชาการ และบูรณาการการวิจัย (SME)
กิจกรรมถ่ายทอดวัฒนธรรม และภูมิปัญญาท้องถิ่น
ณ ศาลาเอนกประสงค์ อำเภอเต่างอย จ.สกลนคร