ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช. ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2561

ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์แผนพัฒนาบุคลากรด้านการวิจัยของ วช. ประจำปีประมาณ พ.ศ. 2561
ให้แก่บุคลากรได้รับทราบข้อมูลการฝึกอบรม
1. โครงการฝึกอบรม”วิทยากรหลักสูตรการพัฒนานักวิจัย”
2. โครงการฝึกอบรม “สร้างนักวิจัยรุ่นใหม่”
3. โครงการฝึกอบรม “พัฒนาผู้ใช่การงานวิจัย”
4. โครงการฝึกอบรม “การประเมินโครงการวิจัยที่ได้รับทุน”