โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 สำหรับนักสึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (การเป็นผู้ประอบการในยุคไทยแลนด์ 4.0)

โครงการเตรียมความพร้อมพัฒนาศักยภาพ และเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21
สำหรับนักศึกษาสาขาวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ (การเป็นผู้ประอบการในยุคไทยแลนด์ 4.0)
ในวันอาทิตย์ที่ 7 มกราคม 2561 ณ ห้องสัตบงกต อาคาร 11 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร