สวัสดีปีใหม่ 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

สวัสดีปีใหม่ 2561 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ในวันศุกร์ที่ 22 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมภูพานเพลช มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร