พิธีมอบโล่รางวัลให้กับคณาจารย์ผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

พิธีมอบโล่รางวัลให้กับคณาจารย์ผู้ได้รับตำแหน่งทางวิชาการใหม่ คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมสร้อยสุวรรณา อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
1.รองศาสตราจารย์ ดร.จิตติ กิตติเลิศไพศาล
2.ผู้ช่วยศาสตราจารย์นันทกาญจน์ เกิดมาลัย
3.ผู้ช่วยศาสตราจารย์เมธาวี ยีมิน
4.ผู้ช่วยศาสตราจารย์วัชระ อักขระ