ขอเชิญ ผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาคณาจารย์ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน ทุกท่าน ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2560

ขอเชิญ ผู้บริหาร ข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาคณาจารย์ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ พนักงานมหาวิทยาลัย
ลูกจ้างชั่วคราวรายเดือน/รายวัน ทุกท่าน ประชุมก่อนเปิดภาคเรียนที่ 2/2560
ในวันศุกร์ที่ 5 มกราคม 2561 ณ ห้องประชุมห้องสร้อยสุวรรณา ชั้น 3 อาคาร 10 มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร