การประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 25

คณะวิทยาการจัดการร่วมงานการประชุมเตรียมความพร้อม กิจกรรมวิทยาการจัดการสัมพันธ์ ครั้งที่ 25
ในวันศุกร์ที่ 24 พฤศจิกายน 2560 เวลา 09.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมชั้น 9 อาคารปฏิบัติการสหกิจวิทยาการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา (อาคาร 19)
คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย