คณะวิทยาการจัดการร่วมจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

คณะวิทยาการจัดการร่วมจัดนิทรรศการการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
ในวันพุธที่ 15  พฤศจิกายน 2560 ณ โถงชั้น 1 อาคาร 13 มหาวิทยาลัยราชภักสกลนคร