โครงการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ

เผยเเพร่เมื่อ 900 เข้าชม

โครงการพัฒนาสมรรถนะการวิจัยของบุคลากรคณะวิทยาการจัดการ
ในระหว่างวันที่ 9 – 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2560
ณ ห้อง 844 อาคาร 8 คณะวิทยาการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร