ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมเสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด

ขอเชิญอาจารย์ บุคลากร นักศึกษา ร่วมเสนอซื้อหนังสือเข้าห้องสมุด
1.แบบฟอร์มออนไลน์  URL :  https://goo.gl/forms/WrmFVVMs1275Udq32
2. อีเมล์ : arit_snru@snru.ac.th
3. ติดต่อเจ้าหน้าที่โดยตรงได้ที่ งานบริการสารสนเทศ เคาน์เตอร์ ยืม – คืน ชั้น 2 อาคารบรรณราชนครินทร์ (ห้องสมุด)