ประเพณีลอยกระทง มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร ปี 2560

คณะวิทยาการจัดการ ได้เข้าร่วมประเพณีงานลอยกระทง ปี 2560 ในวันพุธที่ 1 พฤศจิกายน 2560 ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร
โดย ผศ.ดร ปรีชา ธรรมวินทร อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร เป็นประธานในพิธี
ซึ่งทางคณะวิทยาการได้รับรางวัลชนะเลิศ 3 ประเภท ได้แก่ รางวัลชนะเลิศอันดับ 1นางนพมาศ  กระทง และขบวนแห่กระทง