โครงการฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 3

เผยเเพร่เมื่อ 271 เข้าชม

ด้วยสำนักงานพัฒน่การวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) จัดโครงการฝึกอบรม เรื่อง เทคนิคการเขียนผลงานวิจัยเพื่อตีพิมพ์ในวารสารนานาชาติ รุ่นที่ 3
ระหว่างวันที่ 13 – 14 ธันวาคม 2560 ณ โรงแรมเจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพมหานคร

Full Screen