กิจกรรมอาเซียน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์

กิจกรรมอาเซียน สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร์
ในวันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 ณ โถงอาคาร 8 คณะวิทยาการจัดการ