ประชุมคณะวิทยาการจัดการ ครั้งที่ 4/2560

ประชุมคณะครั้งที่ 4/2560 ในวันศุกร์ที่ 20 ตุลาคม 2560 ณ ห้อง 844  คณะวิทยาการจัดการ
และขอแสดงความยินดีกับ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นันทกาญจน์   เกิดมาลัย และยินดีต้อนรับอาจารย์ใหม่คณะวิทยาการจัดการ