โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซัพพลายเชน ข้าวฮางสกลนครสู่อาเซียนอย่างยั่งยืน

โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ ซัพพลายเชน ข้าวฮางสกลนครสู่อาเซียนอย่างยั่งยืน วันพุธที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2559 ณ บ้านนาเลา ต.บึงทวาย อ.เต่างอย จ.สกลนคร

      14 13 12 11 9 10 8 7 6 5 4 3 2 1 1