ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1

ขอประชาสัมพันธ์การประชุมวิชาการระดับชาติด้านชายแดนศึกษาและการพัฒนาระหว่างประเทศ ครั้งที่ 1
เพื่อเป็นเวทีสำหรับเผยแพร่ผลงานวิจัย คณาจารย์ นักวิจัย นิสิต นักศึกษา
ในวันที่ 15-17 มิถุนายน 2561 ณ มหาวิทยาลัยแมาฟ้าหลวง จังหวัดเชียงราย

Full Screen