ลานกิจกรรม นักศึกษาห่างไกลยาเสพติด (ตลาดนักศึกษาทุกวันพุธ)

ลานกิจกรรม นักศึกษาห่างไกลยาเสพติด (ตลาดนักศึกษาทุกวันพุธ)
ณ ลานหน้าอาคารกองพัฒนานักศึกษา